信仰 知识与光的旅程

在我们爱戴的先知ﷺ之后,还会有先知 来到这个世界吗?

问 题 四 :
在我们爱戴的先知之后,还会有先知来到这个世界吗?
答:
在我们爱戴的先知之后不会再有先知来到这个世界。

Wèntí sì: Zài wǒmen àidài de xiānzhī zhīhòu, hái huì yǒu xiānzhī lái dào zhège shìjiè ma? Dá: Zài wǒmen àidài de xiānzhī zhīhòu bù huì zài yǒu xiānzhī lái dào zhège shìjiè.

 

Related Posts