圣行

孩子诵读【古兰经】的益处

安拉意愿让地球上的人们承受痛苦,但当他听到孩子诵读 【古兰经】时,他会收回让人痛苦的根源。
(达日米圣训实录 Sunan Dārimī 经第 2 册,530 页,3345 段哈迪斯)

Ān lā yìyuàn ràng dìqiú shàng de rénmen chéngshòu tòngkǔ, dàn dāng tā tīng dào háizi sòngdú [gǔlánjīng] shí, tā huì shōuhuí ràng rén tòngkǔ de gēnyuán. (Dá rì mǐ shèng xùn shílù Sunan Dārimī jīng dì 2 cè,530 yè,3345 duàn hā dí sī)

2/1287

 

Related Posts