圣行

最好的化妆墨是伊斯玛德

伊本・马哲圣训集记录,最好的化妆墨是伊斯玛德,

因为它能使眼睛更加明亮,增长眼毛。
(伊本・马哲圣 Jbri-e—-,3497)

Yī běnmǎzhéshèng xùn jí jìlù, zuì hǎo de huàzhuāng mò shì yī sī mǎ dé, yīnwèi tā néng shǐ yǎnjīng gèngjiā míngliàng, zēngzhǎng yǎn máo. (Yī běnmǎzhéshèng Jbri-e—-,3497)

216

Related Posts