Home Posts tagged 主麻日的圣行
圣行

主麻日的圣行

主麻日绑缠头的贵重 穆圣说安拉与他的众天使赞颂主麻日绑缠头的人。 (玛责姆-瓦伊德 Majma’-uz-Zawoid 经 , 第 2 册 ,394 页 ,3075段哈迪斯) Zhǔ má rì bǎng chán tóu de guìzhòng mù shèng shuō ān lā yǔ tā de zhòng tiānshǐ zànsòng zhǔ má rì bǎng chán tóu de rén. (Mǎ zé mǔ-wǎ yī dé Majma’-uz-Zawoid jīng, dì 2 cè,394 yè,3075 duàn hā dí sī) 继续阅读
Load More