Home Posts tagged 乘船时的善行
忠言和坚守 礼节

乘船时的善行

如果一个人在乘船时诵念 和 那么他在船上的每一刻都将被记录为善行。 Rúguǒ yīgè rén zài chéng chuán shí sòng niàn hé nàme tā zài chuánshàng de měi yīkè dōu jiāng bèi jìlù wéi shànxíng. 560 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 继续阅读
Load More