Home Posts tagged 你们在工人汗水干前,给他工钱。
圣行

你们在工人汗水干前,给他工钱。

真主的使者(愿主福安之)说:“你们在工人汗水干前,给他工钱。”【伊本玛哲圣训集】 Zhēnzhǔ de shǐzhě (yuàn zhǔ fú’ān zhī) shuō: “Nǐmen zài gōngrén hànshuǐ gàn qián, gěi tā gōngqián.” [Yī běn mǎ zhé shèng xùn jí]   “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link 继续阅读
Load More