Home Posts tagged 你们当谨守拜功。
古兰经

你们当谨守拜功。拜功对于信士,确是定时的义务。

你们当谨守拜功。拜功对于信士,确是定时的义务。[103]第四章 妇女 (尼萨仪) 晨礼晌礼晡礼昏礼宵礼 Nǐmen dāng jǐn shǒu bài gōng. Bài gōng duìyú xìnshì, què shì dìngshí de yìwù. [103] Dì sì zhāng fùnǚ (ní sà yí) chén lǐ shǎng lǐ bū lǐ hūn lǐ xiāo lǐ 1104 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw 继续阅读
Load More