Home Posts tagged 做善事而致富
知识与光的旅程

做善事而致富

做善事而致富艾哈迈德。本。哈尔布说过很多人作为富人主带着无数的善功。 但因为侵犯他人的权利。在审判日他们会失去他们所有的善功并因此成为穷人。 (谈比户移鸣塔目密 =ul Mughtaren) Zuò shànshì ér zhìfù ài hā mài dé. Běn. Hā ěr bù shuōguò hěnduō rén zuòwéi fù rén zhǔ dàizhe wú shǔ de shàngōng. Dàn yīnwèi qīnfàn tārén de quánlì. Zài shěnpàn rì tāmen huì shīqù tāmen suǒyǒu de 继续阅读
Load More