Home Posts tagged 先知صلی اللہ علیہ وسلم 说纯洁的朝觐
圣行

先知صلی اللہ علیہ وسلم 说纯洁的朝觐

有人问先知 صلی اللہ علیہ وسلم:哪一项善功最尊贵?先知 صلی اللہ علیہ وسلم说纯洁的朝觐(布哈里圣训实录,第1册,1519,段哈迪斯) Yǒurén wèn xiānzhī ṣly̰ ạllہ ʿly̰ہ wslm: Nǎ yī xiàng shàngōng zuì zūnguì? Xiānzhī ṣly̰ ạllہ ʿly̰ہ wslm shuō chúnjié de cháojìn (bù hālǐ shèng xùn shílù, dì 1 cè,1519, duàn hā dí sī) 继续阅读
Load More