Home Posts tagged 我永不向上看
知识与光的旅程

我永不向上看

我永不向上看 马姐玛纳米一次不经意间抬头看 到的一个妇女。他立即闭上眼睛,深感差础,他发不再向上看一眼。 (圣学的复苏 ye-ul- ”’llim 经 , 第 5 册 ,141 页) Wǒ yǒng bù xiàngshàng kàn mǎ jiě mǎ nàmǐ yīcì bùjīngyì jiān táitóu kàn dào de yīgè fùnǚ. Tā lìjí bì shàng yǎnjīng, shēn gǎn chà chǔ, tā fǎ bù zài xiàngshàng kàn yīyǎn. (Shèng xué de fùsū 继续阅读
Load More