Home Posts tagged 戒除淫秽和邪恶
信仰 忠言和坚守 礼节

戒除淫秽和邪恶

礼拜是光明。犹如人们借以使用的光明,同样,礼拜能导人于正道,防止罪恶,戒除淫秽和邪恶。 Lǐbài shì guāngmíng. Yóurú rénmen jièyǐ shǐyòng de guāngmíng, tóngyàng, lǐbài néng dǎo rén yú zhèngdào, fángzhǐ zuì’è, jièchú yínhuì hé xié’è. 856 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw 继续阅读
Load More