Home Posts tagged 斋月模式
知识与光的旅程

斋月模式

斋月模式 1:吃封斋饭 2:礼拜 3:诵念古兰经 4:祈祷 5:施舍救济 6:助人为乐 7:吃开斋饭 8:礼泰拉威哈拜 9:日复一日 Zhāiyuè móshì 1: Chī fēng zhāifàn 2: Lǐbài 3: Sòng niàn gǔlánjīng 4: Qídǎo 5: Shīshě jiùjì 6: Zhùrén wéi lè 7: Chī kāi zhāifàn 8: Lǐ tài lā wēi hā bài 9: Rì fù yī rì 989 “Contact Links” YouTube 继续阅读
Load More