Home Posts tagged 朝觐
信仰 古兰经

朝觐

我喊叫说:“伊布拉欣啊!你确已证实那个梦了 Wǒ hǎnjiào shuō:“Yī bù lā xīn a! Nǐ què yǐ zhèngshí nàgè mèngle 1391 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 https://www.facebook.com/xiaotieshi/ 加入WhatsApp群4 继续阅读
Load More