Home Posts tagged 盖德尔夜祈祷词
教法的祷告和纪念 礼节

盖德尔夜祈祷词

盖德尔夜祈祷词真主啊!您确是宽容的主,贤德的主,您喜欢宽恕,那么求您宽恕我们吧! Gài dé’ěr yè qídǎo cí zhēnzhǔ a! Nín què shì kuānróng de zhǔ, xiándé de zhǔ, nín xǐhuān kuānshù, nàme qiú nín kuānshù wǒmen ba! 1001 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link 继续阅读
Load More