Home Posts tagged 说善信
圣行

说善信

谁归信真主并相信有末日,就当说善言,或当缄默。(布哈里圣训实录,第4册,6138,段哈迪斯) Shéi guī xìn zhēnzhǔ bìng xiāngxìn yǒu mòrì, jiù dāng shuō shàn yán, huò dāng jiānmò.(Bù hālǐ shèng xùn shílù, dì 4 cè,6138, duàn hā dí sī) 668 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link 继续阅读
Load More