Home Posts tagged 谁梦见我
圣行

谁梦见我

穆圣ﷺ说过: 谁梦见我,谁就将在醒来后看到我,恶魔无法装扮成我的模样。(布哈里圣训实录,第4册,6994,段哈迪斯) Mù shèngṣly̱ạllhʿlyhwslm shuōguò: Shéi mèng jiàn wǒ, shéi jiù jiàng zài xǐng lái hòu kàn dào wǒ, èmó wúfǎ zhuāngbàn chéng wǒ de múyàng.(Bù hālǐ shèng xùn shílù, dì 4 cè,6994, duàn hā dí sī) #古兰经 #读古兰经 #教古兰经 #学习古兰经 #学古兰经 #爱古兰经 #喜欢读古兰经 继续阅读
Load More