信仰 知识与光的旅程

朝觐在哪里进行?

问题: 朝觐在哪里进行?答: 朝觐在麦加进行。

Wèntí: Cháojìn zài nǎlǐ jìnxíng? Dá: Cháojìn zài mài jiā jìnxíng.

 

Related Posts